تحلیل تکنیکال بالاس

نمودار تعدیل شده قیمت بالاس را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی آبان 94 تا 24 شهریور 95 مشاهده می‌کنید. با عبور از ادامه …

چهارشنبه ,24 شهریور 1395

تحلیل تکنیکال بکام

نمودار تعدیل شده قیمت بکام را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی آبان 94 تا 24 شهریور 95 مشاهده می‌کنید. هفته گذشته کابل ادامه …

چهارشنبه ,24 شهریور 1395

تحلیل تکنیکال دزهراوی

نمودار تعدیل شده زهراوی را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی مرداد 94 تا 30 تیر 95 مشاهده می‌کنید. زهراوی موفق شد از ادامه …

شنبه ,2 مرداد 1395

تحلیل تکنیکال خساپا

نمودار تعدیل شده قیمت سایپا را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی آذر 94 تا 23 تیر 95 مشاهده می‌کنید. در محدوده قیمت ادامه …

شنبه ,2 مرداد 1395

تحلیل تکنیکال بشهاب

نمودار تعدیل شده قیمت بشهاب را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی مرداد 94 تا 23 تیر 95 مشاهده می‌کنید. لامپ پارس شهاب ادامه …

شنبه ,2 مرداد 1395

تحلیل تکنیکال وتجارت

نمودار تعدیل شده قیمت بانک تجارت را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی شهریور 94 تا 15 تیر 95 مشاهده می‌کنید. با افت ادامه …

شنبه ,2 مرداد 1395

تحلیل تکنیکال سشرق

نمودار تعدیل شده قیمت سیمان شرق را در تایم فریم هفتگی و در بازه زمانی تیر 91 تا 15 تیر 95 مشاهده می‌کنید. سیمان شرق ادامه …

شنبه ,2 مرداد 1395

تحلیل تکنیکال ثاباد

نمودار تعدیل شده قیمت ثاباد را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی خرداد 94 تا 9 تیر 95 مشاهده می‌کنید. ثاباد پس از ادامه …

شنبه ,2 مرداد 1395

تحلیل تکنیکال البرز

نمودار تعدیل شده قیمت بیمه البرز را در تایم فریم روزانه و در بازه زمانی شهریور 94 تا 9 تیر 95 مشاهده می‌کنید. بیمه البرز ادامه …

شنبه ,2 مرداد 1395

خروج وبانک از کانال نزولی

همانگونه که در نمودار نیز قابل ملاحظه می گردد نمودار قیمتی وبانک پس از حرکت در کانال نزولی 2 ماهه، از سقف کانال خارج شده ادامه …

شنبه ,19 تیر 1395