مشاور سرمايه گذاري معيار

“تحرکات قابل تأمل 22 آذر 1396”

چهارشنبه ,22 آذر 1396

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان شکل گیری رالی صعودی وجود ادامه …

مشاور سرمايه گذاري معيار

“تحرکات قابل تأمل 21 آذر 1396”

سه شنبه ,21 آذر 1396

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان شکل گیری رالی صعودی وجود ادامه …

مشاور سرمايه گذاري معيار

“تحرکات قابل تأمل 20 آذر 1396”

دوشنبه ,20 آذر 1396

در این بخش به معرفی سهامی پرداخته میشود که با توجه به تحرکات جدی شکل گرفته در معاملات سهم، امکان شکل گیری رالی صعودی وجود ادامه …