معیار، معیاری برای سرمایه گذاری های شما

مدیریت صندوق

دارایی های تحت مدیریت مشاور سرمایه گذاری معیار

در قالب صندوق سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری همان پول جمع آوری و یک کاسه شده از سرمایه گذاران است، این پول ها توسط یک مدیریت حرفه ای در یک سبد متنوعی از اوراق بهادار(سهام و اوراق با درآمد ثابت و…) با هدف کسب سود نقدی و یا افزایش NAV (قیمت سهام) سرمایه گذاری می شود. صندوق سرمایه گذاری یک شرکتی است که پول سرمایه گذاران مختلف را جمع آوری و یک کاسه کرده و سپس با تجمیع این سرمایه های خرد، قدرت این را پیدا می کند که از مزایای یک سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ بهره ببرد و از طرف سرمایه گذاران این پول ها را در انواع اوراق بهادار مثل سهام و اوراق با درآمد ثابت کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری می کند. این مجموعه اوراق بهادار به اصطلاح پرتفوی نامیده می¬شود. سرمایه گذران در اصل سهام یا واحدهای صندوق سرمایه گذاری را می خرند که هر واحد نشانه سهم سرمایه گذار از مالکیت و درآمدهای صندوق می باشد. شما با خرید سهام صندوق، پول خود را در اختیار شرکتی قرار می دهید که با استفاده از یک تیم مدیریت حرفه ای سعی می کند تا با تشکیل پرتفویی از سهام و انواع اوراق بهادار، سود کسب کند.

دارایی های تحت مدیریت مشاور سرمایه گذاری معیار در قالب صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل

ارزش دارایی صندوق 4660 میلیارد ریال

نوع صندوق: درآمد ثابت

نرخ بازدهی صندوق در سال گذشته 23 %

صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

ارزش دارایی صندوق 115 میلیارد ریال

نوع صندوق: مختلط (میانگین دارایی یک سال اخیر 40 درصد سهام، 60 درصد سپرده بانکی)

نرخ بازدهی یک سال گذشته 30%

صندوق سرمایه گذاری غیر متنوع معیار

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به دلیل ساختار غیرمنعطف خود و وجود قوانین و مقررات بسیار سختگیرانه نتوانسته اند موفقیت چندانی را در بازار سرمایه ایران به دست آورند. از این رو مشاور سرمایه گذاری معیار با شناخت این مشکل پیشنهاد تاسیس صندوق های سرمایه گذاری غیر متنوع و ریسک پذیر را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کرد که با موافقت اولیه این سازمان، صندوق مذکور تا پایان سال جاری تاسیس خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنعت دارو

صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع کم ریسک و با پتانسیل رشد بالا همواره مورد توجه سرمایه گذاران ریسک گریز بازار سرمایه کشور بوده است. با این حال نقد شوندگی کم این صنعت منجر شده است تا سرمایه گذران همواره در ورود و خروج به این صندوق نگرانی های خلص خود را داشته باشند. تاسیس صندوق سرمایه گذاری صنعت دارو می تواند تا حد مطلوبی این نقیصه را برطرف نموده و همچنین امکان شناخت پتانسیل های نهفته دراین صنعت توسط کارشناسان خبره و حرفه ای بازار سرمایه را فراهم نمایند. با توجه به پیش بینی های صورت گرفته مجوز تاسیس اولین صندوق صنعت دارو کشور در نیمه ابتدایی سال آینده به مشاور سرمایه گذاری معیار اعطا خواهد شد.