محاسبه نرخ بازدهی سه ماهه و یک ساله اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه

سه شنبه ,13 تیر 1396

مفروضات

– سود اوراق سلف برای بازه سه ماهه و یک ساله با توجه به نرخ سود تعهد شده بازارگردان محاسبه و منظور شده است.
– نرخ سود اسناد خزانه دولتی برای بازه سه ماهه و دوازده ماهه بر اساس تفاوت قیمت روز اوراق با قیمت سررسید (یک میلیون ریال) با توجه به دوره نگهداری محاسبه شده است.
– نرخ سود سایر اوراق که دارای بازارگردان با تعهد خرید در یک قیمت مشخص می‌باشند با در نظر گرفتن نرخ سود کوپن اوراق محاسبه شده است.
– نرخ سود سایر اوراق که دارای بازارگردان بر مبنای حراج (که خرید در یک قیمت مشخص را تضمین نمی‌نماید) و یا فاقد بازارگردان می‌باشند بر مبنای نرخ سود کوپن اوراق و فروش در بهای اسمی اوراق محاسبه شده است.
– در محاسبه بازده تا سررسید یک ساله که کمتر از یک سال تا سررسید اوراق زمان باقی مانده است از نرخ سود سرمایه‌گذاری مجدد استفاده شده است که این نرخ میانگین نرخ‌های کل اوراق حاضر در بازار می‌باشد.
– محاسبات جدول فوق با فرض خرید و نگهداری در یک دوره سه ماهه و یا یک ساله انجام گردیده است.
– در خصوص نرخ‌های بازدهی یک ساله، قیمت فعلی اوراق مبنای محاسبه بازدهی بوده است و با توجه به آنکه در برخی از اوراق شاهد معاملات بسیار کم حجمی می‌باشیم (بعضاً در برخی از اوراق تاریخ آخرین معامله مربوط به چهار ماه گذشته می‌باشد) کسب بازدهی‌های مندرج در جدول فوق منوط به خرید در قیمت‌های آخرین معاملات اوراق می‌باشد.