مجوزهای اخذ شده

دوشنبه ,14 تیر 1395

مجوزهای اخذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار :

 

34  35
 مجوز مشاور سرمایه گذاری ( اخذ شده در تاریخ 1390/08/02)  مجوز مشاور پذیرش  ( اخذ شده در تاریخ 1394/02/13)
 36
 مجوز سبدگردانی  ( اخذ شده در تاریخ 1393/11/21)